a
Fundació Sociosanitària de Manresa
 
Política de qualitat Tornar
 

La Fundació Sociosanitària de Manresa és una fundació que es dedica a la gestió de tot tipus d’equipaments i serveis per persones en situació de dependència, en un marc de qualitat i equilibri econòmic. Disposa de tres línees d’activitat, la sociosanitària, la d’atenció a la dependència i la social, que desenvolupa en centres i serveis propis i/o gestionats per compte d’altres.

La direcció de la Fundació Sociosanitària de Manresa ha pres el compromís d’implantar als seus centres un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb els requisits de la Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 amb el propòsit de garantir la satisfacció dels usuaris, dels seus clients i del personal que hi treballa, assegurant en tot moment l’eficiència i millora contínua dels seus serveis i satisfent els requisits dels seus clients i altres parts interessades, així com els legals i reglamentaris.

També ha pres el compromís d’implantar la UNE 1581101 Gestió de centres residencials i centres residencials amb centre de dia o centre de nit integrat i la UNE 158301 de gestió del Servei d’Ajuda a Domicili.

Els reptes de la Fundació són els de ser reconegut pel sector sociosanitari i el d’atenció a la dependència, treballar amb orientació als resultats, fomentar un bon clima laboral així com l’orgull de pertinença d’aquells que hi treballen.

Com a marc de referència, els objectius de qualitat de la Fundació tindran en compte els valors en els quals es fonamenta la mateixa, que són:

  • La millora contínua de la qualitat en la satisfacció dels nostres usuaris.
  • Tractament individualitzat dels nostres usuaris.
  • Orientació a l’oferta dels millors serveis a les persones.
  • Reconeixement dels professionals que aporten valor a la fundació.
  • Transparència en les actuacions.
  • Equilibri econòmic.
La Política de Qualitat és revisada anualment i comunicada a tots els professionals i parts implicades

Manresa, març de 2015.
 
La Fundació - Presentació  Missió, visió i valors  Organigrama  Política de qualitat  Història  El voluntariat
Informació 93 874 33 12© 2012 Fundació Sociosanitària de Manresa. Tots els drets reservats.Avís legal